باغ جهان نما شیراز
این باغ مشهور چون دیگر باغ های معروف شیراز تا قبل از حمله تیمور گورگانی در نهایت ابادانی خود بسر می برد.باغ جهان نما در هنگام اقامت تیمور گورگانی در شیراز همچون سایر باغ های نامدار آن دوره بود...