مجتمع تجاری هامون شیراز
مجتمعی لوکس با اجناسی شیک.دارای 2رستوران وشهر بازی...