لونا پارک شیراز
یکی از شهر بازی های خوب شیراز که می توان در آن ساعت ها به بازی پرداخت و..