سی و سه پل
سی و سه پل از پل های معروف است که روی زاینده رود ساخته شده. زمانهایی که آب زاینده رود جاریست چشم انداز بی نظیری دارد