دشت ارژن
دشتی زیبا و پر از گلهای شقایش که چشم هر آدمی را به خود خیره میسازد.این دشت در فاصله ایی از شیراز قرار دارد و تفرجگاهی دائمی برای مسافرانی است که...