دریاچه مهارلو
دریاچه ایی سرخ رنگ که چشم هر کسی را به خودش جلب میکند. با رفتن به این دریاچه و لذت بردن از طبیعت آن..