پارک کوهستانی بوستان شیراز
پارک کوهستانی بوستان مقابل باغ دلگشا و لاز ورودی آرامگاه سعدیه در شرق شیراز در بلواری به همین نام قرار دارد.(بوستان) این پارک زیبا با آّشاری مصنوعی فضایی پلاکانی تا بالای تپه و گیاهانی زیبا چشم هر رهگذری را به خود جلب می کند