حافظیه
آرامگاه حافظ در شمال شهر شیراز و در جنوب دروازه قران است.مجموعه این آرامگاه با مساحت 2 هکتار می باشد و از دو صحن شمالی و جنوبی تشکبل شده است .
ارگ کریم خانی شیراز
این بنای عظیم در مرگز شهر شیراز است و در دوره زندیه احداث گشت به دستور کریم خان زند.محلی برای زندگی و پایگاهی نظامی بود
آبشار مارگون
آبشاری در دل کوه های سر به فلک کشیده که بسیار زیبا و بکر است همه ساله تعداد زیادی طبیعت گرد را به خودش جلب میکنه..