تنگ بووان در استان فارس
تنگه ای سرسبز که با درختان بلوط احاطه شده است و با کوه های سر به فلک کشیده زیبایی خاصی به خودداده است این تنگه...
روستای رکن آباد
روستای زیبا در استان سروستان. این روستا تامیین کننده آب شیراز می باشد که..