تنگ بووان در استان فارس
تنگه ای سرسبز که با درختان بلوط احاطه شده است و با کوه های سر به فلک کشیده زیبایی خاصی به خودداده است این تنگه...