روستای رکن آباد
روستای زیبا در استان سروستان. این روستا تامیین کننده آب شیراز می باشد که..