امام زاده بی بی دختران شیراز
این آرامگاه به بی بی دختران یا در گویش محلی بی بی دخترون شهرت دارد. این بنا در زمان زندیه احداث شد. به دستور زنی از سلاطین .بعد از زلزله ایی که رخ داد محمد قلی خان ایلخانی عمارت را تجدید و مرمت کردنند....