باغ هنر
باغی هنری که به دست شهرداری شیراز پاک فطرت به آخر رسید. این باغ در جنب پارک بعثت قرار دارد وبعد از تهران و کلانشهرهای کشور شیراز دارای چنین باغی شد