باغ نظر شیراز
یکی از باغ های زیبا و تاریخی شیراز است که در خیابان کریم خان زند و نزدیکی میدان شهدا وروبروی ارگ کریم خانی قرار دارد...