باغ ارم شیراز
تاریخ باغ ارم دقیقا مشخص نیس ولی به گفته سفرنامه ها متعلق به قرن دهم و یازدهم هجری می باشد. باغ ارم در دوره های تاریخی چون سلجوقیان پابرجا بوده است و در دوره زند کریم خان زند در سازندگی و بهسازی این باغ تلاش کردنند...