ارگ کریم خانی شیراز
این بنای عظیم در مرگز شهر شیراز است و در دوره زندیه احداث گشت به دستور کریم خان زند.محلی برای زندگی و پایگاهی نظامی بود